New website and associated programme to explore the influence of Gaelic on Glasgow

‌Lŕrach-lìn ùr is program co-cheangailte a’ rannsachadh buaidh na Gŕidhlig air Glaschu


A new online resource to raise awareness of the influence of Gaelic on Glasgow has been launched in association by the University of Glasgow

Tha goireas ùr air-loidhne air fhoillseachadh gus mothachadh a thogail do bhuaidh na Gŕidhlig air Glaschu.

_____________________________________________________________________________________

glaschu.net is led by Glasgow Life working with the University of Glasgow Celtic & Gaelic experts, Watercolour Music and Dr Hugh Dan MacLennan, and supported by Bòrd Na Gŕidhlig. The lead designers are Dress for the Weather.

The website aims to highlight, share and explore the cultural, linguistic, historical and contemporary connections that Gaelic has with the city, and is designed to be an ongoing and developing resource.

Councillor David McDonald, Chair of Glasgow Life and Deputy Leader of Glasgow City Council, said: “Gaelic has been at the heart of the history our great city and continues to be a vital element in the dazzling mix of cultures which makes Glasgow so special. This important new online resource will help us celebrate and map the ways in which Gaelic has shaped our contemporary environment, and explore new ways in which this vibrant language can continue to be part of our daily lives and our future ambitions.”

Dr Katherine Forsyth, Director, Arts and Humanities Research Council (AHRC) Centre for Doctoral Training in Celtic Languages, University of Glasgow, said: “Phase 1 of this project provided us with a very special opportunity to work with partners outside academia in a way that was rigorous, creative, and intensely collaborative. It has been an exciting process full of new discoveries and we have learnt greatly from the experience. We are very proud of the final result, the Glaschu website, which is full of high quality content based on cutting-edge research, presented in an accessible and visually appealing format thanks to high quality design. We look forward to continuing to work with Glasgow Life on how best to build on this terrific resource and use it to engage with diverse audiences. “

A range of associated projects and events will be taking place as part of the Merchant City Festival and Festival 2018, the dynamic cultural programme for the Glasgow 2018 European Championships, The Royal National Mod 2019 and beyond.

Glaschu is part of a three year project supported by the creation of a series of new Gaelic destinations based on Gaelic placenames and Songs across the city with new research being added to the site in January 2019. It’s an invaluable resource for school pupils, residents of, and visitors to, Glasgow and is available on personal devices.

During the research for the website, a number of new facts were uncovered, including that according to records from around 1180 Glasgow’s earliest recorded family were Gaelic speakers, and that in 1835 around 10 per cent of the population in Glasgow were Gaelic speakers.

Forthcoming associated activity includes two free to attend engagements events at Kelvin Hall on Thursday 17 and 24 May for anyone who is interest in cultural objects, stories and making things connected to Gaelic culture in Glasgow.

Information discovered during website research


Glasgow’s earliest recorded family were Gaelic-speakers: a royal document from around the year 1180 mentions the children and dependants of Gillemachoi (in modern Gaelic: GilleMoChotha, meaning ‘servant or devotee of St Mungo’). Gillemachoi and his family were bound to the land of Kinclaith, the old name for the area around Glasgow Green. They may have been contemporaries of another Gaelic-speaker, ‘the daughter of Seadna’ commemorated in the earliest form of the name ‘Shettleston’.

Church records of 1717 and 1723 note that there were ‘considerable numbers’ of Gaelic speakers in Glasgow, including some who did not speak English and required a Gaelic-speaking minister. In 1835 there were then 25,000 (about 10% of the population) Gaelic-speakers in the city, including a great many who had been born in Glasgow.”

Around 100 place-names of Gaelic origin within the city demonstrate that Gaelic was the predominant community language in the area for several centuries from around the 11th/12th century; for example: Achadh an t-Seagail (Auchenshuggle) ’rye-farm’; Blŕr Lčanach (Barlinnie) ’marshy plain’; Coitcheann (Cathkin) ’common grazing’; Dail Meŕrnaig (Dalmarnock) ‘St Ernéne’s water-meadow’; Gart an Abhaill (Gartnavel) ’apple-tree farm’.

Lŕrach-lìn ùr is program co-cheangailte a’ rannsachadh buaidh na Gŕidhlig air Glaschu


Tha goireas ùr air-loidhne air fhoillseachadh gus mothachadh a thogail do bhuaidh na Gŕidhlig air Glaschu.

Tha glaschu.net air a stiùireadh le Glaschu Beò, ag obair còmhla ri Roinn na Ceiltis agus Gŕidhlig aig Oilthigh Ghlaschu agus Watercolour Music agus an Dr Ùistean MacIllinnein, le taic bho Bhòrd na Gŕidhlig. Is iad Dress for the Weather na prìomh dhealbhaichean.

Tha an lŕrach-lìn ag amas air na ceanglaichean cultarach, cŕnanach, eachdraidheil is co-aimsireil a tha aig a’ Ghŕidhlig leis a bhaile a thogail, a roinn agus a rannsachadh, agus tha an lŕrach-lìn air a deilbh gu bhith na goireas leantainneach agus leasachail.

Thuirt an Comhairliche Daibhidh Dòmhnallach, Cathraiche Ghlaschu Beò agus Iar-Stiùiriche Comhairle Baile Ghlaschu: “Tha Gŕidhlig air a bhith aig cridhe eachdraidh ar baile mòr agus tha i a’ leantainn air adhart na h-eileamaid dheatamaich anns an eadar-mheasgachadh de chultaran a tha a’ dčanamh Glaschu cho sònraichte. Bidh an goireas cudromach seo air-loidhne gar cuideachadh a’ comharrachadh agus a’ mapadh nan dòighean a tha Gŕidhlig air cumadh a thoirt air ar n-ŕrainneachd cho-aimsireil, agus a’ rannsachadh dhòighean ùra sam faod an cŕnan beòthail seo leantainn air adhart gu bhith na pŕirt de ar beatha lŕitheil agus ar miannan don ŕm ri teachd.”

Thuirt an Dr Katherine Forsyth, Stiùiriche, Ionad Comhairle Rannsachaidh Ealain is Daonnachdan (AHRC) do Thrčanadh Ollamhach ann an Cŕnanan Ceilteach, Oilthigh Ghlaschu: “Thug Ìre 1 den phròiseact seo cothrom sònraichte dhuinn a bhith ag obair le com-pŕirtichean bho thaobh a-muigh an t-saoghail acadaimigich ann an dòigh a bha dian, cruthachail agus gu h-ŕraidh co-obrachail. Is e pròiseas brosnachail a bh’ ann lŕn de lorgan ùra agus tha sinn air ionnsachadh gu mòr bhon eòlas seo. Tha sinn glč mhoiteil ŕs an toradh dheireannach, lŕrach-lìn Ghlaschu, a tha lŕn de shusbaint ŕrd-chŕileachdail stčidhichte air rannsachadh ùr-ghnŕthach air a thaisbeanadh ann an cruth ruigsinneach is tarraingeach don t-sùil, mar thoradh air deilbh ŕrd-bhrìgheil. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri leantainn leis an obair còmhla ri Glaschu Beò a thaobh na slighe as fheŕrr air togail air a’ ghoireas mhìorbhaileach seo, agus a cleachdadh airson conaltradh ri luchd-amhairc eadar-mheasgte.

Bidh raon de phròiseactan is de thachartasan co-cheangailte a’ gabhail ŕite mar phŕirt de Fhčis Bhaile nam Marsantach agus Fčis 2018, am program cultarach daineamach airson Farpaisean Eòrpach Ghlaschu 2018, Am Mòd Nŕiseanta Rìoghail 2019 agus ŕs a dhčidh.

Tha Glaschu na phŕirt de phròiseact trì bliadhna aig a bheil taic bho chruthachadh air sreath de chinn-uidhe ùra Gŕidhlig stčidhichte air ainmean-ŕite agus òrain Ghŕidhlig air feadh a’ bhaile, le rannsachadh ùr ga chur ris an lŕraich san Fhaoilleach 2019. Is e goireas thar luach a th’ anns an lŕraich do sgoilearan, luchd-còmhnaidh agus luchd-tadhail air Glaschu, agus gheibhear i air innealan pearsanta.

Rč an rannsachaidh airson na lŕraich-lìn, chaidh ŕireamh de phìosan fiosrachaidh a lorg, a’ gabhail a-steach gun robh Gŕidhlig aig na ciad teaghlaichean clŕraichte ann an Glaschu a rčir chlŕran bho mu 1180, agus gun robh Gŕidhlig aig timcheall air deich sa cheud den ŕireamh-sluaigh ann an Glaschu ann an 1835.

Am measg nan gnìomhachdan ri thighinn, tha dŕ thachartas a tha an-asgaidh am frithealadh ann an Talla Cheilbhinn air Diardaoin 17 agus 24 Cčitean do neach sam bith aig a bheil ùidh ann an cuspairean is sgeulachdan cultarach agus ann an dčanamh nithean co-cheangailte ri cultar na Gŕidhlig ann an Glaschu.

Fiosrachadh a lorgadh ann an rannsachadh na lŕraich-lìn


Bha Gŕidhlig aig na teaghlaichean ann an Glaschu a bu thrŕithe chaidh a chlŕradh: tha sgrìobhainn rìoghail bho mu 1180 a’ toirt iomradh air clann agus eisimeilich Ghillemachoi (ann an Gŕidhlig an latha an-diugh: GilleMoChotha, a’ ciallachadh ‘searbhant no crŕbhaiche an Naoimh Mungo’). Bha Gillemachoi agus a theaghlach ceangailte ri fearann Cheann Claith, an seann ainm airson na sgìre mu thimcheall Glasach Ghlaschu. Dh’fhaodadh gur e co-aoisich a bh’ annta de neach-labhairt Gŕidhlig eile, ‘nighean Sheadna’, air a cuimhneachadh sa chruth as trŕithe den ainm ‘Shettleston’.

Tha clŕran eaglais bho 1717 agus 1723 a’ nochdadh gun robh ‘ŕireamhan brìoghmhor’ de luchd-labhairt na Gŕidhlig ann an Glaschu, a’ gabhail a-steach cuid aig nach robh Beurla agus air an robh feum air ministear le Gŕidhlig. Ann an 1835, bha an uair sin 25,000 (mu 10% den ŕireamh-sluaigh) neach-labhairt Gŕidhlig sa bhaile, a’ gabhail a-steach mòran dhiubh a rugadh ann an Glaschu.

Tha mu 100 ainm-ŕite le tùs Gŕidhlig taobh a-staigh a’ bhaile a’ taisbeanadh gum b’ e Gŕidhlig an cŕnan coimhearsnachd a bu lŕidire san sgìre airson grunn linntean bhon 11mh/12mh linn; mar eisimpleir: Achadh an t-Seagail (Auchenshuggle) ’tuathanas seagail’; Blŕr Lčanach (Barlinnie) ’boglach’; Coitcheann (Cathkin) ’fearann coitcheann’; Dail Mheŕrnaig (Dalmarnock) ‘faiche-uisge an Naoimh Ernoc’; Gart nan Abhall (Gartnavel) ’tuathanas chraobhan ubhail’.

Forthcoming Engagement events/Tachartasan ri Thighinn


Thursday 17 May 2018 / 2-4pm - A Mapadh Gŕidhlig ann a Glaschu / Mapping Gaelic in Glasgow

Thursday 24th May / 2-4pm - Neach-Dčanaimh/ For Makers & Visual Artist

The events are held at Kelvin Hall, 1445 Argyle Street, Glasgow

They are free and drop in. Please register your interest at GlasgowArtsRSVP [at] glasgowlife.org (p) uk

Diardaoin 17Cčitean / 2-4f - A’ Mapadh Gŕidhlig ann an Glaschu

Diardaoin 24 Cčitean / 2-4f - Do Luchd-dčanamh is Luchd-ealain Lčirsinneach

Talla Cheilbhinn, 1445 Srŕid Earra-Ghŕidheal, Glaschu

Tha na tachartasan an-asgaidh agus faodar tadhal a-staigh. Feuch gun clŕr sibh ur n-ùidh aig GlasgowArtsRSVP [at] glasgowlife.org (p) uk